Tìm kiếm

   
3/2016
MỤC LỤC (SỐ 3/2016)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
MỤC LỤC
TABLE OF CONTENTS
xem file
tải file (14)
 
2
Lương Thị Minh Thủy, Lê Văn Thuyết
Some results related to the nilpotent modules
xem file
tải file (44)
 
3
Lê Mạnh Hà
Chip Firing Game model and Frankl's conjecture
xem file
tải file (9)
 
4
Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Sương, Trần Thị Thu Phương
Chemical compositions of essential oils of Ocimum tenuiflorum L
xem file
tải file (21)
 
5
Trần Lê Nam
Mặt tịnh tiến kiểu không gian f-cực đại trong không gian Lorentz – Minkowski
Spacelike f-maximal translation surfaces in the Lorentz - Minkowski space
xem file
tải file (7)
 
6
Lê Đình, Võ Thành Lâm
Ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên cộng hưởng từ - phonon trong giếng lượng tử thế parabol
Effect of phonon confinement on Magnetophonon Resonances in Quantum Wells with parabolic potentials
xem file
tải file (10)
 
7
Lê Thị Thu Phương, Bùi Đình Hợi
Nghiên cứu độ rộng vạch phổ hấp thụ dò tìm cộng hưởng electron-phonon trong hố lượng tử thế vuông góc cao vô hạn
The optically detected electrophonon resonances line-width in quantum wells with infinite square well potential
xem file
tải file (24)
 
8
Nguyễn Như Lê
Sự tạo thành neutrino thuận trong mô hình máy gia tốc ILC
The production of right-handed neutrino at the future collider ILC
xem file
tải file (4)
 
9
Trương Thị Nhật Linh, Hoàng Văn Đức
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41 với nguồn thuỷ tinh lỏng từ tro trấu
Study on synthesis of MCM-41 mesoporous material with source of sodium silicate solution from rice husk ash
xem file
tải file (4)
 
10
Ngô Duy Ý
Nghiên cứu thành phần hóa học của dịch chiết lá cây chè xanh ở Truồi, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Study on the chemical composition of green tea leaves extract in Truoi, Phu Loc, Thua Thien Hue
xem file
tải file (8)
 
11
Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Viết Khẩn, Phạm Việt Tý
Nghiên cứu định lượng đồng thời paracetamol và diclofenac natri trong chế phẩm bằng HPLC
Simultaneous determination of paracetamol and diclofenac sodium in tablets by HPLC
xem file
tải file (17)
 
12
Nguyễn Mậu Thành, Võ Thị Kim Dung, Nguyễn Đức Vượng
Phân tích, đánh giá hàm lượng đồng và mangan trong tôm thẻ chân trắng nuôi ở khu vực xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
Analysis and evaluation of the copper and manganese contents in white leg shrimp at Trung Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province
xem file
tải file (15)
 
13
Đoàn Suy Nghĩ
Tách chiết flavonoid từ nấm hoàng chi Ganoderma colossum và nghiên cứu tác động của nó lên hàm lượng acid nucleic của gan chuột nhắt trắng (Swiss)
Flavonoid extraction from mushroom Ganoderma colossum and study its impact on concentrations of nucleic acids in liver of white mice (Swiss)
xem file
tải file (4)
 
14
Lê Đồng Quan, Nguyễn Hoàng Sơn
Xây dựng mô hình kinh tế sinh thái theo hướng phát triển bền vững khu vực ven biển tỉnh Phú Yên
Economic development model with ecological sustainable development coastal areas Phu Yen
xem file
tải file (30)
 
15
Trương Thị Tư
Đánh giá mức độ thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Assessing the climate change adaptability of some models of agricutural production in coastal plain of Quang Ninh district, Quang Binh province
xem file
tải file (10)
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập: PGS. TS. NGUYỄN THÁM
Phó Tổng biên tập: GS. TS. NGÔ ĐẮC CHỨNG
PGS. TS. NGUYỄN VĂN THUẬN
PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
Thường trực: PGS. TS. TRẦN VUI
Thư ký PGS. TS. TRẦN THỊ TÚ ANH
   
Ban biên tập KH Tự nhiên- Công nghệ PGS. TS. NGUYỄN VĂN THUẬN
PGS. TS. TRẦN QUỐC DUNG
TS. TRẦN DƯƠNG
PGS. TS. TRƯƠNG MINH ĐỨC
TS. HÀ VIẾT HẢI
PGS. TS. ĐOÀN THẾ HIẾU
PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG
PGS. TS. BIỀN VĂN MINH
PGS. TS. DƯƠNG TUẤN QUANG
PGS. TS. ĐINH NHƯ THẢO
Ban biên tập KH Xã hội và Nhân văn PGS. TS. NGUYỄN THÁM
TS. THÁI PHAN VÀNG ANH
THS. VŨ ĐÌNH BẢY
PGS. TS. NGUYỄN VĂN BẮC
TS. TÔN THẤT DỤNG
PGS. TS. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG
PGS. TS. PHẠM VIẾT HỒNG
PGS.TS.TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ
PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG SƠN
TS. NGUYỄN THỊ TỊNH THY
Ban biên tập Khoa học Giáo dục PGS. TS. TRẦN VUI
TS. LÊ VĂN DŨNG
PGS. TS. PHAN ĐỨC DUY
PGS. TS. TRẦN HUY HOÀNG
TS. TRẦN KIÊM MINH
PGS. TS. NGUYỄN THÀNH NHÂN
TS. TRẦN HỮU PHONG
PGS.TS.NGUYỄN THỊ KIM THOA
PGS. TS. PHAN MINH TIẾN
PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC VŨ
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin