Tìm kiếm

   
4/2020
MỤC LỤC (SỐ 4/2020)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
Phan Cảnh Mỹ Duy, Trương Viên
An investigation into EFL teachers perceptions and practice of formative assessment at some colleges in Thua Thien Hue province
An investigation into EFL teachers perceptions and practice of formative assessment at some colleges in Thua Thien Hue province
xem file
tải file (28)
 
2
Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan Thị Thanh Hương, Đặng Thị Thuận An
Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk
Developing autonomy for students through teaching Chemistry 12 under the 2018 general education program in Daklak province
xem file
tải file (25)
 
3
Trần Thị Hằng
Đặc điểm phát triển của đạo Tin Lành trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai giai đoạn 1986-2016
The development characteristics of the protestantism in the community of ethnic minorities in Gia Lai province period 1986-2016
xem file
tải file (4)
 
4
Trần Anh Cường, Nguyễn Tuấn Vĩnh
Quản lí hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên ở các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Management of political and ideological education for students at the universities which belong to the Vietnam National University - Ho Chi Minh city
xem file
tải file (21)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin