Tìm kiếm

   
3/2018
MỤC LỤC (SỐ 3/2018)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
0
Bìa
xem file
tải file (2)
 
1
MỤC LỤC
TABLE OF CONTENTS
xem file
tải file (5)
 
2
Cao Thị Như Ngọc, Lê Phạm Hoài Hương, Trương Viên
Common professional development activities: perceptions of efl teachers at some lower secondary schools in Hue city
Common professional development activities: perceptions of efl teachers at some lower secondary schools in Hue city
xem file
tải file (5)
 
3
Đặng Trần Quốc Hưng, Lê Phạm Hoài Hương
Classroom management in English speaking classes at some high schools in Tuy Hoa city
Classroom management in English speaking classes at some high schools in Tuy Hoa city
xem file
tải file (5)
 
4
Lê Thị Thuận, Trương Viên
A study on peer feedback activities in writing classes at Quang Binh university
A study on peer feedback activities in writing classes at Quang Binh university
xem file
tải file (1)
 
5
Phan Đồng Châu Thủy, Phạm Thị Bảo Châu
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học dự án phần Hóa học hữu cơ trung học phổ thông
Developing student's cooperative competency through project-based learning in high school organic chemistry
xem file
tải file (15)
 
6
Cao Thị Hoa
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ngoài giờ môn Địa lí lớp 11 trung học phổ thông
Organizing creative activities in teaching Geography grade 11 in high schools
xem file
tải file (0)
 
7
Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thúy Hằng
Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ: trường hợp nghiên cứu điển hình
Developing communication skills for children with autism spectrum disorder: A case study
xem file
tải file (6)
 
8
Nguyễn Hoàng Đông
Mối tương quan giữa cách thức ứng phó và mức độ stress của sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế
The correlation between the methods of coping with stress and the level of stress of students from School of Hospitality & Tourism, Hue University
xem file
tải file (6)
 
9
Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Hùng
Mô hình quản lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học – bài học kinh nghiệm từ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc
Intellectual property management model in university – lesson experience from Tsinghua University, China
xem file
tải file (4)
 
11
Nguyễn Hoàng Khả Tú
Thực trạng văn hoá nhà trường ở các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trước yêu cầu đổi mới giáo dục
Situation of school culture at the high schools in Vinh Cuu district, Dong Nai province before the requirement for education reform
xem file
tải file (0)
 
12
Nguyễn Thị Hà
Thực trạng giáo dục nội quy, nề nếp học tập cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
The status of education learning rules of regulation for students of University of Education, Hue University
xem file
tải file (2)
 
13
Lê Văn Thăng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Khó khăn trong hoạt động tự học của sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Managing the activities of testing and assessing student learning outcomes at An Giang Medical College
xem file
tải file (21)
 
14
Trần Thị Thủy Thương Ngọc
Khó khăn trong hoạt động tự học của sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
The difficulties in self-educated activities of students of Pre-school Education Department at the University of Education, Hue University
xem file
tải file (8)
 
15
Trần Viết Nhi
Rèn luyện kỹ năng sử dụng sơ đồ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học
Training the skill of using scheme for pre-schooler aged 5 to 6 through the discovering science activity
xem file
tải file (3)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin